ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
email info@sedh.gr Τηλ./Φαξ 2810399181
Αρχική arrow Αρχεία arrow Νόμοι arrow ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Γενικά - διαδικασία ένταξης.


Κάθε προμήθεια, η προϋπολογισθείσα δαπάνη της οποίας κατά κωδικό αριθμό είδους υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). Παράλειψη ένταξης της προμήθειας στο Ε.Π.Π. συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια, που πλήττει το κύρος της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Οι Ο.Τ.Α. προτείνουν τα είδη για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια τους μετά από μελέτη των σχετικών αναγκών τους και αφού λάβουν υπόψη τυχόν αποθέματα που υπάρχουν. Τα αιτήματα πρέπει να αφορούν σε προγραμματισμένες και απολύτως αναγκαίες προμήθειες. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να αναγράφουν απαραίτητα και τα πραγματικά υπάρχοντα αποθέματα των ειδών που προτείνουν για ένταξη στο Ε.Π.Π..


Οι φορείς προτείνουν τις προσφορότερες διαδικασίες υλοποίησης της κάθε προμήθειας (ανοικτός, κλειστός διαγωνισμός ή με διαπραγμάτευση) και το κριτήριο κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά), προκειμένου να εξετασθούν κατά τη διαδικασία ένταξης τους στο Ε.Π.Π.. Όσα αιτήματα υποδεικνύουν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένα.
Τα αιτήματα περιέχουν σύντομη περιγραφή του είδους, τη μονάδα μέτρησης αυτού, την ποσότητα, την αξία, την πηγή χρηματοδότησης, τυχόν αποθέματα του είδους που πρόκειται να ενταχθεί, το χρόνο απορρόφησης της χρηματοδότησης, τον τρόπο πληρωμής και διενέργειας της προμήθειας, τον τρόπο προμήθειας (ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός), το κριτήριο κατακύρωσης και τυχόν άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την αιτιολόγηση ένταξης του είδους στο Ε.Π.Π..
Το Ε.Π.Π. εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Με την αριθμ. Π1/2043/2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2008 ) μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.(Με την αριθμ. Π1/2235/4-8-2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1670/Β718-8-2008), τέθηκε σε εφαρμογή το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2008).
Κάθε προμήθεια εντάσσεται στο Ε.Π.Π. με μια προϋπολογισθείσα αξία, η οποία πρέπει να ορίζεται, αφού προηγηθεί ουσιαστικός έλεγχος των τιμών που επικρατούν στην αγορά. Μπορεί να αυξηθεί η προϋπολογισθείσα αξία όταν αποδεδειγμένα κριθεί ότι αυτή δεν επαρκεί για την προμήθεια του είδους. Εφόσον το ύψος της αύξησης ανέρχεται στο 20% της προϋπολογισθείσας αξίας (κατά κωδικό αριθμό είδους και φορέα προγραμματισμού) και δεν υπερβαίνει το ποσό 300.000 ευρώ, δεν απαιτείται απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Ε.Π.Π. και ο Ο.Τ.Α. προχωρεί στην αύξηση αυτή με δική του ευθύνη.
Για τις προμήθειες προϋπολογισμού μέχρι 45.000 ευρώ κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. σε ετήσια βάση, οι οποίες δεν εντάσσονται στο Ε.Π.Π., δεν επιτρέπεται καμιά επαύξηση της ποσότητας πέραν του ανωτέρω χρηματικού ορίου, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο φορέας θα προμηθευόταν είδη αξίας άνω των 45.000 ευρώ, χωρίς την παράλληλη ένταξη τους στο Ε.Π.Π. με συνέπεια την καταστρατήγηση αυτού.
Όσες προμήθειες, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ με Φ.Π.Α. πρέπει απαραίτητα μαζί με την υποβολή των αιτημάτων τους να αποστέλλονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου με την έγκριση του Ε.Π.Π. να αρχίσει και η διαδικασία υλοποίησης τους.
Για τα είδη που εντάσσονται στο Ε.Π.Π. και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι μικρότερη των 120.000 ευρώ, οι τεχνικές προδιαγραφές θα αποστέλλονται μόνο εφόσον ζητούνται.
Τα είδη που πρόκειται να ενταχθούν στο Ε.Π.Π. δεν πρέπει να εγγράφονται σε γενικούς τίτλους (π.χ. διάφορα υλικά, εργαλεία γενικά, είδη ιματισμού, κ.α.), αλλά σε υπάρχοντες εξειδικευμένους κωδικούς του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχος εξειδικευμένος κωδικός, τα αιτήματα για ένταξη σε κωδικούς με γενικούς τίτλους πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται τα είδη που πρόκειται να ενταχθούν στον ίδιο κωδικό. Τα είδη που χαρακτηρίζονται ως παρελκόμενα διαφόρων μηχανημάτων θα προγραμματίζονται χωριστά.
Μετά την έγκριση του Ε.Π.Π., κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος μέχρι 1 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, για είδη που είτε αρχικά δεν υποβλήθηκαν και κατά συνέπεια δεν εντάχθηκαν στο Ε.Π.Π., είτε δεν επαρκούν οι σχετικές πιστώσεις. Τα αιτήματα αυτά πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα, να συνοδεύονται απαραίτητα από τις τεχνικές προδιαγραφές και να αποδεικνύεται ότι η μη αρχική ένταξη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τους.


2. Τροποποίηση Ε.Π.Π.


Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του εγκριθέντος Ε.Π.Π. για κάθε φορέα, χωρίς να απαιτείται απόφαση έγκρισης τροποποίησης, με την προϋπόθεση ότι η προϋπολογισθείσα αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ και εφόσον πρόκειται για:
α) αλλαγή του τρόπου προμήθειας ή του κριτηρίου κατακύρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται αδύνατη η εκτέλεση της προμήθειας.
β) Αντικατάσταση των εγκεκριμένων ειδών με άλλα διαφορετικά είδη.
γ) Αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι το 20% αυτής.
Όταν απαιτείται αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας πάνω από 20%, είτε λόγω του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είτε με βάση την κατακύρωση προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα,(Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 ευρώ, με Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 ευρώ και άνω, με Φ.Π.Α. στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω από το 50%, απαιτείται συμφωνία του προμηθευτή.) πρέπει να υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης του Ε.Π.Π., το οποίο μπορεί να υποβάλλεται και μετά τη λήξη ισχύος του Ε.Π.Π. και μέχρι την προθεσμία υπογραφής των
συμβάσεων.
Σε περιπτώσεις προμηθειών ειδών που η τιμή προσφοράς του μειοδότη απαιτεί αύξηση του προϋπολογισμού της προμήθειας πάνω από 50% της αξίας της προκηρυχθείσας ποσότητας, ο διαγωνισμός για την προμήθεια ματαιώνεται και προγραμματίζεται πάλι με βάση τη νέα δαπάνη που προέκυψε.
Μετά την έγκριση του προγράμματος αρχίζει η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των
συμβάσεων προμηθειών.
Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής
και Προγραμματισμού Προμηθειών μπορεί να:
-    Τροποποιείται και να συμπληρώνεται το Ε.Π.Π..
-    Παρέχεται η δυνατότητα προέγκρισης προμηθειών που πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο έτος.
-    Εξαιρούνται από την ένταξη στο Ε.Π.Π. φορείς ή προμήθειες.
-    Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι με τους οποίους πραγματοποιείται η εξαίρεση.

3. Εξαιρέσεις - μεταχειρισμένα είδη.


Στο Ε.Π.Π. δεν εντάσσονται οι προμήθειες:(Περισσότερα αναφέρονται στην αριθμ. Π1/96/16-1-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την κατάρτιση του Ε.Π.Π. έτους 2008, καθώς και στην αριθμ. Π1/2235/4-8-2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης)
α) των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α.,
β) που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικά, τρόφιμα και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και φάρμακα, που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με ανάδειξη προμηθευτών -χορηγητών πραγματοποιούνται προμήθειες τροφίμων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου   και   των   Ιδρυμάτων  που   συστήνουν   οι   Ο.Τ.Α.,   λοιπών   αναλωσίμων   ειδών παντοπωλείου, για τα ιδρύματα των Ο.Τ.Α. και πετρελαιοειδών για τους Ο.Τ.Α., τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και για τα Ιδρύματα τους,
γ) μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού ή άλλης μορφής εξοπλισμού και αγαθών που ενσωματώνονται σε τεχνικά έργα των Ο.Τ.Α.,
δ) ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα «κοινωνία της πληροφορίας» και «πολιτεία», καθώς και προμήθειες ειδών που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΕΑΕΚ».
ε) Φορέων που εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν στο καθεστώς εφαρμογής του Ν.2286/1995.
Δεν επιτρέπεται η προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών και φυσικά ούτε η αποστολή αιτημάτων για ένταξη τους στο Ε.Π.Π.. Κατ' εξαίρεση όμως επιτρέπεται η προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων των Ο.Τ.Α., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Διοικήσεων και του Υπουργείου Αιγαίου (που προορίζονται να διατεθούν στους Ο.Τ.Α. της περιοχής ευθύνης τους) και συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα νερού, υγρών καυσίμων, εκκένωσης βόθρων, καθαρισμού αποχετεύσεων, πλύσης κάδων, ασθενοφόρα, επιβατικά, τζιπ, πυροσβεστικά, κλπ, καθώς επίσης και μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου των Ο.Τ.Α., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Διοικήσεων.(Τα όρια παλαιότητας των μηχανημάτων και οχημάτων των ΟΤΑ δεν ισχύουν πλέον. Έτσι, οι ΟΤΑ μπορούν να προμηθεύονται μεταχειρισμένα μηχανήματα και οχήματα, αρκεί οι εκπομπές ρύπων, θορύβου και η ασφάλεια αυτών να είναι εντός των ορίων που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία).Για την προμήθεια των παραπάνω μεταχειρισμένων μηχανημάτων και οχημάτων ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται για την κυκλοφορία και ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αντίστοιχα.
Κατ' εξαίρεση μπορούν οι φορείς να προμηθευτούν μεταχειρισμένα είδη, τα οποία θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών.

Εορτολόγιο

Online χρήστες

Έχουμε 14 επισκέπτες σε σύνδεση

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 1346244


Η Ελλάδα κατακτά μια παγκόσμια πρωτιά στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, με την εντυπωσιακή συμμετοχή της στην Ώρα της Γης. Το δυναμικό «παρών» περισσότερων από 270 Δήμων και κοινοτήτων μας δίνει την πρώτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με την εντονότερη συμμετοχή στη μεγαλύτερη συμβολική δράση κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη που διοργανώθηκε ποτέ.

Cine Βηθλεέμ

Καιρός


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2015 Elxis.org. All rights reserved.