ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
email info@sedh.gr Τηλ./Φαξ 2810399181
Αρχική arrow Αρχεία arrow Νόμοι arrow ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Γενικά - διαδικασία ένταξης.


Κάθε προμήθεια, η προϋπολογισθείσα δαπάνη της οποίας κατά κωδικό αριθμό είδους υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). Παράλειψη ένταξης της προμήθειας στο Ε.Π.Π. συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια, που πλήττει το κύρος της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Οι Ο.Τ.Α. προτείνουν τα είδη για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια τους μετά από μελέτη των σχετικών αναγκών τους και αφού λάβουν υπόψη τυχόν αποθέματα που υπάρχουν. Τα αιτήματα πρέπει να αφορούν σε προγραμματισμένες και απολύτως αναγκαίες προμήθειες. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να αναγράφουν απαραίτητα και τα πραγματικά υπάρχοντα αποθέματα των ειδών που προτείνουν για ένταξη στο Ε.Π.Π..


Οι φορείς προτείνουν τις προσφορότερες διαδικασίες υλοποίησης της κάθε προμήθειας (ανοικτός, κλειστός διαγωνισμός ή με διαπραγμάτευση) και το κριτήριο κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά), προκειμένου να εξετασθούν κατά τη διαδικασία ένταξης τους στο Ε.Π.Π.. Όσα αιτήματα υποδεικνύουν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένα.
Τα αιτήματα περιέχουν σύντομη περιγραφή του είδους, τη μονάδα μέτρησης αυτού, την ποσότητα, την αξία, την πηγή χρηματοδότησης, τυχόν αποθέματα του είδους που πρόκειται να ενταχθεί, το χρόνο απορρόφησης της χρηματοδότησης, τον τρόπο πληρωμής και διενέργειας της προμήθειας, τον τρόπο προμήθειας (ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός), το κριτήριο κατακύρωσης και τυχόν άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την αιτιολόγηση ένταξης του είδους στο Ε.Π.Π..
Το Ε.Π.Π. εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Με την αριθμ. Π1/2043/2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2008 ) μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.(Με την αριθμ. Π1/2235/4-8-2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1670/Β718-8-2008), τέθηκε σε εφαρμογή το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2008).
Κάθε προμήθεια εντάσσεται στο Ε.Π.Π. με μια προϋπολογισθείσα αξία, η οποία πρέπει να ορίζεται, αφού προηγηθεί ουσιαστικός έλεγχος των τιμών που επικρατούν στην αγορά. Μπορεί να αυξηθεί η προϋπολογισθείσα αξία όταν αποδεδειγμένα κριθεί ότι αυτή δεν επαρκεί για την προμήθεια του είδους. Εφόσον το ύψος της αύξησης ανέρχεται στο 20% της προϋπολογισθείσας αξίας (κατά κωδικό αριθμό είδους και φορέα προγραμματισμού) και δεν υπερβαίνει το ποσό 300.000 ευρώ, δεν απαιτείται απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Ε.Π.Π. και ο Ο.Τ.Α. προχωρεί στην αύξηση αυτή με δική του ευθύνη.
Για τις προμήθειες προϋπολογισμού μέχρι 45.000 ευρώ κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. σε ετήσια βάση, οι οποίες δεν εντάσσονται στο Ε.Π.Π., δεν επιτρέπεται καμιά επαύξηση της ποσότητας πέραν του ανωτέρω χρηματικού ορίου, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο φορέας θα προμηθευόταν είδη αξίας άνω των 45.000 ευρώ, χωρίς την παράλληλη ένταξη τους στο Ε.Π.Π. με συνέπεια την καταστρατήγηση αυτού.
Όσες προμήθειες, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ με Φ.Π.Α. πρέπει απαραίτητα μαζί με την υποβολή των αιτημάτων τους να αποστέλλονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου με την έγκριση του Ε.Π.Π. να αρχίσει και η διαδικασία υλοποίησης τους.
Για τα είδη που εντάσσονται στο Ε.Π.Π. και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι μικρότερη των 120.000 ευρώ, οι τεχνικές προδιαγραφές θα αποστέλλονται μόνο εφόσον ζητούνται.
Τα είδη που πρόκειται να ενταχθούν στο Ε.Π.Π. δεν πρέπει να εγγράφονται σε γενικούς τίτλους (π.χ. διάφορα υλικά, εργαλεία γενικά, είδη ιματισμού, κ.α.), αλλά σε υπάρχοντες εξειδικευμένους κωδικούς του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχος εξειδικευμένος κωδικός, τα αιτήματα για ένταξη σε κωδικούς με γενικούς τίτλους πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται τα είδη που πρόκειται να ενταχθούν στον ίδιο κωδικό. Τα είδη που χαρακτηρίζονται ως παρελκόμενα διαφόρων μηχανημάτων θα προγραμματίζονται χωριστά.
Μετά την έγκριση του Ε.Π.Π., κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος μέχρι 1 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, για είδη που είτε αρχικά δεν υποβλήθηκαν και κατά συνέπεια δεν εντάχθηκαν στο Ε.Π.Π., είτε δεν επαρκούν οι σχετικές πιστώσεις. Τα αιτήματα αυτά πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα, να συνοδεύονται απαραίτητα από τις τεχνικές προδιαγραφές και να αποδεικνύεται ότι η μη αρχική ένταξη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τους.


2. Τροποποίηση Ε.Π.Π.


Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του εγκριθέντος Ε.Π.Π. για κάθε φορέα, χωρίς να απαιτείται απόφαση έγκρισης τροποποίησης, με την προϋπόθεση ότι η προϋπολογισθείσα αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ και εφόσον πρόκειται για:
α) αλλαγή του τρόπου προμήθειας ή του κριτηρίου κατακύρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται αδύνατη η εκτέλεση της προμήθειας.
β) Αντικατάσταση των εγκεκριμένων ειδών με άλλα διαφορετικά είδη.
γ) Αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι το 20% αυτής.
Όταν απαιτείται αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας πάνω από 20%, είτε λόγω του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είτε με βάση την κατακύρωση προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα,(Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 ευρώ, με Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 ευρώ και άνω, με Φ.Π.Α. στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω από το 50%, απαιτείται συμφωνία του προμηθευτή.) πρέπει να υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης του Ε.Π.Π., το οποίο μπορεί να υποβάλλεται και μετά τη λήξη ισχύος του Ε.Π.Π. και μέχρι την προθεσμία υπογραφής των
συμβάσεων.
Σε περιπτώσεις προμηθειών ειδών που η τιμή προσφοράς του μειοδότη απαιτεί αύξηση του προϋπολογισμού της προμήθειας πάνω από 50% της αξίας της προκηρυχθείσας ποσότητας, ο διαγωνισμός για την προμήθεια ματαιώνεται και προγραμματίζεται πάλι με βάση τη νέα δαπάνη που προέκυψε.
Μετά την έγκριση του προγράμματος αρχίζει η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των
συμβάσεων προμηθειών.
Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής
και Προγραμματισμού Προμηθειών μπορεί να:
-    Τροποποιείται και να συμπληρώνεται το Ε.Π.Π..
-    Παρέχεται η δυνατότητα προέγκρισης προμηθειών που πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο έτος.
-    Εξαιρούνται από την ένταξη στο Ε.Π.Π. φορείς ή προμήθειες.
-    Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι με τους οποίους πραγματοποιείται η εξαίρεση.

3. Εξαιρέσεις - μεταχειρισμένα είδη.


Στο Ε.Π.Π. δεν εντάσσονται οι προμήθειες:(Περισσότερα αναφέρονται στην αριθμ. Π1/96/16-1-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την κατάρτιση του Ε.Π.Π. έτους 2008, καθώς και στην αριθμ. Π1/2235/4-8-2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης)
α) των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α.,
β) που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικά, τρόφιμα και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και φάρμακα, που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με ανάδειξη προμηθευτών -χορηγητών πραγματοποιούνται προμήθειες τροφίμων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου   και   των   Ιδρυμάτων  που   συστήνουν   οι   Ο.Τ.Α.,   λοιπών   αναλωσίμων   ειδών παντοπωλείου, για τα ιδρύματα των Ο.Τ.Α. και πετρελαιοειδών για τους Ο.Τ.Α., τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και για τα Ιδρύματα τους,
γ) μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού ή άλλης μορφής εξοπλισμού και αγαθών που ενσωματώνονται σε τεχνικά έργα των Ο.Τ.Α.,
δ) ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα «κοινωνία της πληροφορίας» και «πολιτεία», καθώς και προμήθειες ειδών που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΕΑΕΚ».
ε) Φορέων που εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν στο καθεστώς εφαρμογής του Ν.2286/1995.
Δεν επιτρέπεται η προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών και φυσικά ούτε η αποστολή αιτημάτων για ένταξη τους στο Ε.Π.Π.. Κατ' εξαίρεση όμως επιτρέπεται η προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων των Ο.Τ.Α., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Διοικήσεων και του Υπουργείου Αιγαίου (που προορίζονται να διατεθούν στους Ο.Τ.Α. της περιοχής ευθύνης τους) και συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα νερού, υγρών καυσίμων, εκκένωσης βόθρων, καθαρισμού αποχετεύσεων, πλύσης κάδων, ασθενοφόρα, επιβατικά, τζιπ, πυροσβεστικά, κλπ, καθώς επίσης και μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου των Ο.Τ.Α., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Διοικήσεων.(Τα όρια παλαιότητας των μηχανημάτων και οχημάτων των ΟΤΑ δεν ισχύουν πλέον. Έτσι, οι ΟΤΑ μπορούν να προμηθεύονται μεταχειρισμένα μηχανήματα και οχήματα, αρκεί οι εκπομπές ρύπων, θορύβου και η ασφάλεια αυτών να είναι εντός των ορίων που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία).Για την προμήθεια των παραπάνω μεταχειρισμένων μηχανημάτων και οχημάτων ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται για την κυκλοφορία και ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αντίστοιχα.
Κατ' εξαίρεση μπορούν οι φορείς να προμηθευτούν μεταχειρισμένα είδη, τα οποία θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών.

Εορτολόγιο

Online χρήστες

Έχουμε 22 επισκέπτες σε σύνδεση

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 1090338

ethnosimo_120

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2010

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β. 25/ 12 /οικ.14491

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΡΟΣ:

1. Όλα τα Υπουργεία

Δ/νσεις Διοικητικού

  1. Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες

Δ/νσεις Διοικητικού

  1. 3. Όλες τις Περιφέρειες

Δ/νσεις Διοικητικού

  1. 4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
  2. 5. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15,

106 74 Αθήνα

Πληροφορίες : Κωνσταντίνα Μαστρογιάννη,

Μαρία Καππάτου,

Έφη Μπενετάτου,

Βέρα Χριστοδουλάκη, Κλειώ

Βερβέρη ΥΠΑ-Δ/νση Διοικητικό

Τηλ.: (213) 1313.246, (213) 1313.201,

(213) 1313.253, (213) 1313.240,

(213) 1313.275 Τμήμα Β

FAX: (213) 1313.204

ΚΟΙΝ:

  1. Γραφεία Υπουργών & Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
  2. 2. Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Περιφερειών
  3. 3. Γραφεία Νομαρχών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του ν.3801/2009 για τη βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων ΙΔ.ΑΧ.

Όπως είναι γνωστό, στο ΦΕΚ 163/τεύχος Α΄/4-9-2009, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα θέματα βαθμολογικής κατάταξης και υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου «του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης».

Επειδή από ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, διαφαίνεται ότι αρκετές υπηρεσίες δεν έχουν ακόμα προβεί στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, για την κατάταξη των ανωτέρω εργαζομένων σε βαθμούς, θέτουμε υπόψη σας οδηγίες για τις άμεσες ενέργειες της Διοίκησης. Οι οδηγίες αυτές έχουν ως σκοπό την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς που θα διέπει την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατέχουν οργανικές θέσεις στις ανωτέρω υπηρεσίες (συμπεριλαμβανόμενων και των προσωποπαγών θέσεων της παρ. 4 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου), με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης καθώς και το προσωπικό υπηρεσιών που έχουν ίδιο βαθμολογικό καθεστώς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων στη βαθμολογική κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 2 .

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού εκδίδουν, με πράξη του Προϊσταμένου τους, διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης κατάταξης των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη βαθμολογική κλίμακα της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3801/2009.

Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για το σκοπό αυτό και, γενικότερα, η κατάταξη όλων των ανωτέρω υπαλλήλων στους βαθμούς γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του νόμου αυτού.

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990, «όταν τα υπηρεσιακά συμβούλια κρίνουν θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων, των μόνιμων υπαλλήλων, μετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986». Η προαναφερόμενη διάταξη δε θέτει περιορισμό ως προς το βαθμό που πρέπει να έχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προφανώς διότι το προσωπικό αυτό δεν είχε βαθμολογική εξέλιξη κατά την ισχύ της προαναφερόμενης διάταξης.

Ωστόσο, μετά την κατάταξη του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3801/2009, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι, δικαίωμα να εκλεγούν ως εκπρόσωποι έχουν μόνο οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α’, δηλαδή με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Β. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης προσωπικού ΙΔΑΧ σε κενές οργανικές θέσεις και σύσταση προσωποπαγών θέσεων.

Το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, το οποίο υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός οργανικών θέσεων, κατατάσσεται αυτοδικαίως σε κενές οργανικές θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας με αυτήν που ανήκει, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Οι εν λόγω πράξεις δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η έκδοσή τους μπορεί να γίνει παράλληλα με την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης στους ενιαίους βαθμούς.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, εάν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3801/2009, συνιστώνται με την πράξη κατάταξης, οι αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η δημοσίευση της πράξης κατάταξης του προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεδομένου ότι με την πράξη αυτή συνιστώνται θέσεις και ως εκ τούτου πρόκειται για πράξη κανονιστικού περιεχομένου.

Γ. Επιλογή ως προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Επισημαίνεται ότι, στο παρόν στάδιο, οι υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν ως ανωτέρω στην κατάταξη των υπαλλήλων σε βαθμούς και την προαγωγή τους στους ενιαίους βαθμούς, όπου απαιτείται. Η επιλογή των υπαλλήλων αυτών ως προϊσταμένων προϋποθέτει την έκδοση, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 3801/2009, Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των προϋποθέσεων επιλογής σε θέσεις ευθύνης του προσωπικού ΙΔ.ΑΧ., το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, παρακαλείται να προβεί στις σχετικές ενέργειες αρμοδιότητάς της για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας.

Ο Υφυπουργός

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

&

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γεώργιος Ντόλιος

Εσωτερική διανομή :

- Γραφείο κ. Υπουργού

- Γραφείο κ.Υφυπουργών

- Γραφείο κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Cine Βηθλεέμ

Καιρός


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2014 Elxis.org. All rights reserved.