ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
email info@sedh.gr Τηλ./Φαξ 2810399181
Αρχική arrow Αρχεία arrow Νόμοι arrow ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, οι προμήθειες των Δήμων, Κοινοτήτων, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων τους, καθώς και των Συνδέσμων, διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. 11389/8-3-1993 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και με την προϋπόθεση ότι η αξία αυτών δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο ένταξης της προμήθειας στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς, από 1-1-2007 όλες οι προμήθειες που διενεργούνται από τους παραπάνω φορείς, διέπονται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.
Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται στις κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις, τις δημοτικές ανώνυμες εταιρείες αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας ή της εκμετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για όσες αστικές εταιρείες Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συστάθηκαν πριν τη δημοσίευση του Ν. 3463/2006 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή πριν τις 8-6-2006.
Εφόσον, η εκτιμώμενη αξία της δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας είναι ίση ή ανώτερη από το ποσό των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και της αριθμ. 2004/18/ΕΚ Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους τους προαναφερόμενους φορείς, καθώς επίσης και για τις ανώνυμες εταιρείες των Ο.Τ.Α..

1. Πεδίο εφαρμογής- υττόχρεοι Φορείς


Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 11389/8-3-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, στο πεδίο εφαρμογής του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. εμπίπτουν οι προμήθειες όλων των υλικών που διενεργούν οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδρύματα, καθώς και οι Σύνδεσμοι.
Δεν διαφοροποιείται πλέον η διαδικασία της προμήθειας, η οποία είναι μια, αυτή του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και δεν ασκεί καμία επιρροή το γεγονός, ότι το προς προμήθεια υλικό ενσωματώνεται σε έργο, ή ότι αφορά καύσιμα, τρόφιμα, κλπ.
Επισημαίνεται ότι στις προμήθειες των υλικών που ενσωματώνονται σε έργα των Ο.Τ.Α. δεν αλλάζει τίποτε άλλο, παρά μόνο η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας.


2. Τρόπος εκτέλεσης - όροι διαγωνισμού


Ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι του διαγωνισμού καθορίζονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Για τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι του διαγωνισμού αποφασίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, ενώ για τους Συνδέσμους και τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα από την Εκτελεστική Επιτροπή αυτών.
Όταν - λόγω ποσού - πρόκειται η προμήθεια να εκτελεσθεί απευθείας ή μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, η απόφαση μπορεί να λαμβάνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή του Ν.Π.Δ.Δ. μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Επομένως, απαιτείται απόφαση συλλογικού οργάνου διοίκησης για τον τρόπο εκτέλεσης, μόνο όταν διενεργείται η διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, δηλαδή για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 45.000 ευρώ με Φ.Π.Α. ή στην περίπτωση που η προμήθεια αν και υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ, ανατίθεται απευθείας, λόγω συνδρομής κάποιας διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, δηλαδή για προμήθειες αξίας μέχρι 45.000 ευρώ, με το Φ.Π.Α., την απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης μπορεί να λάβει ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή του Ν.Π.Δ.Δ.. Όμως, οι όροι του διαγωνισμού (έστω και του πρόχειρου) εγκρίνονται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή (Περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.) ή το Κοινοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο.
Σημειώνεται ότι τα χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης, του πρόχειρου και ανοικτού διαγωνισμού ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο για όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή για το Δήμαρχο Αθηναίων ισχύει το ίδιο χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης με έναν Πρόεδρο Κοινότητας ή Συνδέσμου ή Ν.Π.Δ.Δ..
Οι προμήθειες μπορούν να εκτελεστούν:
α) Με απευθείας ανάθεση ή με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, εφόσον η αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή Προέδρου Συνδέσμου ή Ν.Π.Δ.Δ...
β) Με απευθείας ανάθεση ή διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, ανεξαρτήτως ποσού, υπό προϋποθέσεις, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Με πρόχειρο διαγωνισμό, εφόσον η αξία της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.
δ) Με κλειστό διαγωνισμό, για προμήθειες άνω των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α..
ε) Με ανοικτό διαγωνισμό, για προμήθειες άνω των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α..
στ) Με διεθνή διαγωνισμό, για προμήθειες άνω των 206.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
Όλα τα παραπάνω ποσά, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, αφορούν την ετήσια συνολική δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
Όμως, για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα χρηματικά όρια αφορούν τη συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά που θα προμηθευτεί ο Ο.Τ.Α. κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά τον ασκούμενο έλεγχο (προληπτικό ή κατασταλτικό) των δαπανών των Ο.Τ.Α., το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να αμφισβητήσει την κατηγοριοποίηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, εφόσον πρόκειται για όμοια ή ομοειδή υλικά.Εορτολόγιο

Online χρήστες

Έχουμε 7 επισκέπτες σε σύνδεση

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 1348905
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2015 Elxis.org. All rights reserved.